Bio-energie in de circulaire economie

Biomassa
Alle plantaardige en dierlijke grondstoffen zijn biomassa. Dit wordt ook wel organisch materiaal genoemd. Biomassa is alles wat groeit in het zonlicht. Biomassa biedt kansen om het gebruik van eindige en fossiele grondstoffen voor energie (kolen, aardgas) te verminderen. Biomassa groeit steeds weer aan en voegt uit zichzelf geen CO₂ toe aan de atmosfeer. In tegenstelling tot bijvoorbeeld zon en wind, die er alleen overdag zijn of als het waait, kan biomassa altijd gebruikt worden. Je kunt biomassa namelijk opslaan totdat je het nodig hebt voor productie van elektriciteit en / of warmte.
Biomassa is ook grondstof voor biobased producten. Bio-energie en biobased materialen zijn twee aspecten van de circulaire economie. Deze uiting gaat met name over bio-energie.

close

Naar hernieuwbare materialen en energie

Grafiek toegevoegde waarde

Biomassa heeft een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame grondstoffen- en energievoorziening: de circulaire economie. In de ideale circulaire economie is alle energie hernieuwbaar (zon, wind, water, geothermie, bio-energie) en worden de materialenkringlopen gesloten. De uitdaging is om de biomassa maximaal te benutten door daar toe te passen waar het de meeste toegevoegde waarde heeft. Dat betekent bijvoorbeeld biobased producten zo lang mogelijk gebruiken voordat deze in een eindstadium komen. Dit eindstadium is de energie eruit halen en / of meteen teruggeven aan de natuur. Inzet van biomassa betekent dat we bij de productie en oogst van biomassa verstandig moeten omgaan met milieu, bodem, biodiversiteit en ruimtegebruik.

Mobiele versie: Naar hernieuwbare materialen en energie (inclusief Grafiek toegevoegde waarde)
close

Gebouwde omgeving

Welke biomassa is er te vinden?
 • GFT en huishoudelijk afval (karton / papier, houtafval, frituurvet, voedsel).
 • Ontlasting.
 • Reststromen van landschapsbeheer zoals hout, riet, grassen en waterplanten.
Bio-energietoepassingen
 • Een pelletkachel voor warmte in huizen en kleine gebouwen, een biomassaketel voor warmte in woningen en zwembaden.
 • Een bio-warmte kracht koppeling voor warmte in een warmtenet en / of elektriciteit voor grotere toepassingen.
 • Vergisting van rioolslib tot biogas.
Voordelen
 • Kansen voor lokale inzet van biomassastromen. Productie en afname van duurzame warmte liggen dan dicht bij elkaar. Denk bijvoorbeeld aan zwembaden, hotels, sauna’s en warmtenetten voor woningen en kantoren.
 • Nuttig toepassen van afval. Eerst voor hergebruik en dan voor duurzame energie.
Gebouwde omgeving
close

Transport

Transport gebruikt biobrandstoffen. Biobrandstoffen worden gemaakt van grondstoffen die je kunt vergisten en vergassen.

Bio-energietoepassingen
 • Biobrandstoffen worden in de EU en dus ook in Nederland verplicht bijgemengd met benzine en diesel. Europese afspraken stellen eisen aan de hoeveelheid en duurzaamheid van de bij te mengen biobrandstoffen. In 2020 is de bijmenging van biobrandstoffen ongeveer 10% van het totaal.
Voordelen
 • Door gebruik van biobrandstoffen zijn er minder fossiele brandstoffen nodig. Ze zijn hernieuwbaar en realiseren vermindering van CO2-uitstoot
 • Biobrandstoffen zijn een alternatief voor fossiel in bijvoorbeeld de transport en de scheepvaart.
Bio-energietoepassingen
close

Bos, natuur en landschap

Welke biomassa is er te vinden?
 • Snoeihout.
 • Dunningshout (uitdunnen zodat bomen beter kunnen groeien).
 • Riet.
 • Houtige gewassen geproduceerd in houtplantages zoals wilgen en populieren en sommige grassen.
Bio-energietoepassingen
 • Biomassaketels die warmte en / of elektriciteit produceren voor bijvoorbeeld de agrarische sector en stads- en wijkverwarming of voor stoom voor de industrie.
Voordelen
 • Minder kolen en gascentrales nodig voor warmte.
 • Bevordert het beheer van bossen en natuur.
Bos, natuur en landschap
close

Agrarische omgeving

Welke biomassa is er te vinden?
 • Reststromen uit teelt van gewassen als maisblad, suikerbietpuntjes.
 • Mest.
 • Niet-eetbare gewassen zoals olifantengras en bermgras.
 • Afgekeurde gewassen.
Bio-energietoepassingen
 • Biomassa wordt ingezet in een vergistingsinstallatie tot biogas. Biogas kan gebruikt worden voor de productie van warmte en / of elektriciteit. Biogas kan opgewerkt worden tot groen gas (aardgas-kwaliteit) en ingevoerd worden in het aardgasnet of gebruikt worden als transportbrandstof.
Voordelen
 • Nuttig gebruik van reststromen en dus minder afval.
 • Nuttig gebruik van mest en vermindering van methaan-emissies. Biogas kan worden opgeslagen en is inzetbaar op momenten dat het nodig is.
 • Stimulans plattelandsontwikkeling en agrarische natuurbeheer.
Agrarische omgeving
close

Aquatische omgeving

Welke biomassa is er te vinden?
 • Algen en waterplanten (zout en zoet).
Bio-energietoepassingen
 • Van de aquatische biomassa kunnen biobrandstoffen gemaakt worden. Dit is nog in de experimentele fase.
Voordelen
 • Veel ruimte voorradig.
 • Geen concurrentie met voedsel.
Aquatische omgeving
close

Industrie / Chemie

Welke biomassa is er te vinden?
 • Resten uit de voedselindustrie zoals aardappelschillen, koffiedik, bietenpuntjes.
 • Resten uit de houtverwerkings-industrie zoals zaagsel en resthout.
Bio-energietoepassingen
 • Niet houtige stromen voor omzetting in een vergister tot biogas voor warmte in de agrarische sector of transportbrandstoffen.
 • Houtige stromen (chips en chunks) voor houtketels of pelletkachels voor warmte in de gebouwde omgeving.
 • Plantaardige oliën zoals gebruikt frituurolie voor biobrandstoffen.
 • Warmte in gebouwde omgeving en industriele processen.
Voordelen
 • Nuttige toepassing van reststromen na hergebruik. Boost voor biobased producten. Kansen op grootschalige besparing op fossiel brandstofgebruik.
 • Boost voor innovatie.
Industrie Chemie