Energie-innovaties in productgroepen

Bedrijven en onderzoeksinstellingen worden door de Nederlandse overheid gestimuleerd om innovatieve energie technologieën te ontwikkelen. Energie innovaties bevorderen de transitie naar een koolstofarm energiesysteem en dragen bij aan een concurrerend bedrijfsleven. Hiervoor worden door de Rijksoverheid subsidies verstrekt aan projecten mede op basis van de onderzoek agenda’s die in de Topsector Energie zijn afgesproken.

Meestal leiden succesvolle innovaties tot verbeteringen van bestaande producten en/of diensten, zoals woningen en voertuigen. Innovaties in bijvoorbeeld isolatie en kleinschalige energieopwekking met zonnepanelen en warmtepompen resulteren uiteindelijk in een efficiëntere, comfortabelere en/of goedkopere woningen.

De onderstaande illustraties geven inzicht in de omvang van het portfolio aan energie-innovatieprojecten voor vier herkenbare productgroepen: gebouwen, fabrieken, vervoersmiddelen en windparken op zee.


> Bekijk de productgroep Gebouwen

In de productgroep Gebouwen gaat het om energie-innovaties in en rond woningen en de utiliteitsbouw. Voorbeelden zijn (gevel geïntegreerde) zonnepanelen en zonnecollectoren, warmtepompen, energie opslagsystemen, klimaat- en energiebeheerssystemen en integratie in slimme netwerken. Onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de winning, conversie en distributie van energie dat buiten het gebouw plaats vindt zijn hierin niet meegenomen.


> Bekijk de productgroep Windenergie

In de productgroep Windenergie op zee gaat het om energie-innovaties in de keten rond de winning en distributie van windenergie op zee. Deze keten is als illustratie voor de veel bredere productgroep energie installaties en -infrastructuur gekozen. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van verbeterde turbinebladen en –funderingen, hulpmiddelen om de installatie- en onderhoud te vergemakkelijken (zoals installatieschepen en –kranen) en onderzoek naar opslag en alternatieve transmissie van energie. Onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de distributie en opslag op land en het gebruik van energie zijn hierin niet meegenomen.


> Bekijk de productgroep Fabrieken

In de productgroep Fabrieken gaat het om energie-innovaties in de productieprocessen van industrieën. Het gaat hier om een grote variëteit aan innovaties, vanwege de vele verschillende processen die momenteel worden toegepast. Voorbeelden zijn efficiëntere scheidingstechnieken (zoals membranen), alternatieve productieprocessen (waarvoor minder grondstoffen en/of energie nodig is), hoge temperatuur warmtepompen, warmtewisselaars en energiebeheerssystemen. Onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de winning, conversie en distributie van energie buiten de poort van de fabriek zijn hierin niet meegenomen.


> Bekijk de productgroep Vervoersmiddelen

In de productgroep Vervoersmiddelen gaat het om energie-innovaties in transport- en vervoersmiddelen (zoals personenauto’s, vrachtwagens en schepen) en de daarvoor benodigde infrastructuur (zoals wegen en laadstations). Voorbeelden zijn wegdek-geïntegreerde zonnecellen, integratie van elektrische voertuigen in slimme netwerken en distributie- en opslagsystemen voor en toepassing van vloeibaar aardgas (LNG). Onderzoeksprojecten die betrekking hebben op de winning, conversie en distributie van elektriciteit en brandstoffen (anders dan distributie en opslag van LNG) zijn hierin niet meegenomen.

Grondslag van de cijfers
De cijfers zijn afkomstig uit de InnovatieSensor van RVO. In de InnovatieSensor legt RVO kennis vast over de uitvoering van het Nederlandse energie innovatiebeleid. De InnovatieSensor bevat de gegevens van duizenden energie-innovatieprojecten die vanaf 2004 zijn gesubsidieerd. Alleen de onderzoeksprojecten die voor 24 september 2018 een subsidie hebben ontvangen in de budgetperiode 2012 tot en met 2017 in het kader van de Topsector Energie (TSE), de Demonstratie Innovatie Energieregeling (DEI) en de Hernieuwbare Energieregeling (HER) zijn in deze illustraties meegenomen Meer informatie hierover kan worden gevonden in de RVO-rapportage Terugblik in Cijfers 2012-2017.