Hoofdstuk 5

Internationale ontwikkelingen

  • Het octrooisysteem is internationaal georganiseerd. Internationale samenwerking in verschillende vormen is dan ook bijzonder belangrijk voor Octrooicentrum Nederland.
  • We werken intensief samen met België en Luxemburg via het Benelux Patent Platform (BPP) – ons digitale backofficesysteem – met ondersteuning door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP).
  • Op Europees niveau is het Europees Octrooibureau (EOB) onze belangrijkste samenwerkingspartner. Eind 2021 is deze samenwerking ondergebracht in een veelomvattend Bilateral Cooperation Agreement (BCA).
  • Mondiaal werken we samen onder de vlag van de World Intellectual Property Organization (WIPO).

5.1 Europees Octrooibureau (EOB)

Op Europees niveau is het Europees Octrooibureau (EOB) onze belangrijkste samenwerkingspartner. Eind 2021 is deze intensieve samenwerking ondergebracht in een veelomvattend Bilateral Cooperation Agreement (BCA). Dat ziet toe op samenwerking op terreinen als octrooiverlening en octrooivoorlichting maar ook IT.

Het EOB doet er alles aan om in de COVID-19-pandemie zijn bedrijfscontinuïteit te garanderen en zich in te stellen op een 'nieuw normaal'. Natuurlijk vergaderde de Administrative Council in 2021 alleen digitaal. Het EOB-management stelt medewerkers in staat om voor geruime tijd te kunnen telewerken in hun eigen thuisland (waar dan ook in Europa). Bestuurlijk is er grote waardering voor het EOB dat zich – onder pandemische omstandigheden – bijzonder inspant en goede resultaten blijft boeken.

Zo heeft het EOB de huidige situatie goed benut om de octrooiverleningsprocessen verder te digitaliseren. Mede daardoor zijn de aanzienlijke werkachterstanden die sinds jaar en dag bestonden, bijna helemaal weggewerkt. Ook op financieel terrein ziet het er bij het EOB goed uit: voor 2021 wordt een positief netto resultaat verwacht. Voor de klant is het belangrijk dat de hoorzittingen bij zowel het EOB als bij de Boards of Appeal via videoconferenties meer en meer de standaard worden, vooral ook om zaken tijdig af te kunnen handelen. De European Inventor Award 2021 van het EOB werd extra uitgelicht door Octrooicentrum Nederland vanwege de Nederlandse nominatie van Jan van der Tempel. Tot slot wordt bij het EOB alles in gereedheid gebracht om unitaire octrooien te kunnen verlenen. Dit zal mogelijk eind 2022 zijn, nadat het unitaire octrooisysteem als geheel in werking getreden is.

5.2 Unitair octrooi en Unified Patent Court

Het unitaire octrooisysteem, waar ook een Unified Patent Court (UPC) bij hoort, is de belangrijkste internationale ontwikkeling op octrooigebied sinds jaren. Een Unified Patent Court (UPC) is een gemeenschappelijke rechtbank voor Europese en unitaire octrooien. Om dit systeem in werking te kunnen laten treden, was het wachten eind 2020 nog op Duitse ratificatie. Nadat in Duitsland eind 2020 inderdaad het UPC Agreement (UPCA) werd goedgekeurd, werden in januari 2021 bij het Duitse Constitutionele Hof opnieuw klachten ingediend tegen de parlementaire goedkeuring van dit UPCA. In juni 2021 wees het Duitse Constitutionele Hof deze klachten echter af. Daarmee is de weg vrij in Duitsland om het UPCA te ratificeren. Dan kan het unitaire octrooisysteem mogelijk in het laatste kwartaal van 2022 of begin 2023 in werking treden, na een voorbereidende zogeheten provisional application phase.

5.3 World Intellectual Property Organization (WIPO)

De Patent Cooperation Treaty – PCT, het belangrijkste verdrag onder de vleugels van WIPO – blijft van groot nut voor gebruikers. Octrooiaanvragers die een PCT- (of mondiaal) octrooi willen aanvragen, kunnen dit proces bij Octrooicentrum Nederland opstarten. Octrooicentrum Nederland bekijkt dan alvast de formele vereisten van de aanvraag.

Steeds meer aandacht krijgt WIPO voor zijn World Intellectual Property Day, jaarlijks op 26 april. In 2021 werd het mkb op die dag wereldwijd en uitgebreid in het zonnetje gezet. Ook Octrooicentrum Nederland speelde hierop in en belichtte met een interactieve video allerlei aspecten van intellectuele eigendom.

5.4 Groep B+

Groep B+ is in 2005 opgericht door een groep van ruim 40 westerse landen (waaronder ook Nederland) om het inhoudelijke octrooirecht en de daarbij geldende begrippen verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld: willen we wel of geen grace period en zo ja, hoe dan, wat is prioriteit, enzovoort. Dit gebeurde omdat die ambitie binnen WIPO niet gerealiseerd kon worden. B+ kwam voor het laatst online bijeen in oktober 2021. Boven aan de agenda stond deze keer met name het client-attorney privilege: het grensoverschrijdende verschoningsrecht van octrooigemachtigden. Enkele belangrijke internationale organisaties van belanghebbenden presenteerden er een mogelijk Agreement on Cross-Border Aspects of Client-Patent Attorney Privilege. Zo’n overeenkomst maakt een transparante communicatie mogelijk tussen klant en adviseur. Ook bevordert deze een eerlijke advisering, waarbij klanten niet bang hoeven te zijn dat vertrouwelijke informatie openbaar gemaakt wordt in rechterlijke procedures. Bovendien is een dergelijke overeenkomst goed voor een efficiënte rechtsgang en zijn de internationale handel en investeringen erbij gebaat.

We zijn verrast met de dienstverlening van Octrooicentrum Nederland, die bedrijven laat zien hoe je via octrooidatabanken partijen kunt vinden die complementerende innovaties ontwikkelen. Wat gaat dit opleveren voor Flevolandse ondernemers? Onze eerste ervaringen zijn erg positief!